ហាងរបស់ពួកយើង

ការអញ្ជើញមកកាន់ហាងពួកយើងផ្ទាល់
អគារវឌ្ឍនៈ កាពីតាល
G1 & G2 ជាន់ផ្ទាល់ដី
លេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ម៉ោងធ្វើការ
ច័ន្ទ – អាទិត្យ
ម៉ោង ១០ ព្រឹក – ៩ យប់

+855 78 777 938
timepiecesvc@horographykarat.com

សូមផ្ញើសារមកពួកយើង