ការសហការតាំងពិព័រណ៍ជាមួយ Timepieces និង Blancpain នៃការអភិរក្សមហាសមុទ្រ

ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ Blancpain បានបង្កើតខ្លួនជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការអភិរក្សមហាសមុទ្រ។ ដោយបានបរិច្ចាគ ទៅលើគម្រោងអភិរក្សមហាសមុទ្រផ្សេងៗ ពួកគេក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរុករកក្នុងមហាសមុទ្រផងដែរ។ ដោយប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះការអភិរក្សមហាសមុទ្រនិងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីគោលបំណងនេះពួកគេបានផ្តួចផ្តើមយុទ្ធនាការ “ការប្តេជ្ញាចិត្តមហាសមុទ្រ Blancpain” ។

ហាង Timepieces បានរៀបចំពិធីជប់លៀងពេលល្ងាចនៅក្នុងអគាវឌ្ឍនៈកាពីតាលតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីបង្ហាញ ពីតួនាទីរបស់ Blancpain ក្នុងការអភិវឌ្ឍនាឡិកាដៃអ្នកមុជទឹកជំនាញ និងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបាន ជាពួកគេប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយសង្រោះមហាសមុទ្រ។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះរួមមាននាឡិកាមុជទឹក Blancpain ទំនើបរួមទាំង collection ដ៏អស្ចារ្យនៃ Fifty Fathoms ដែលជម្រុញគំនិតផ្តួចផ្តើម “ការប្តេជ្ញាចិត្តការពារមហាសមុទ្ររបស់ Blancpain” ដ៏កម្រផងដែរ។

នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោក Jalil Elkouch Bordier ដែលជាប្រធានផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Blancpain (SEA) គាត់បាននិយាយអំពីទស្សនៈរបស់ Blancpain ។ ក្នុងភាពជាដៃគូបន្តរវាងលោក Blancpain និង Timepieces នាឡិកាព្យួជញ្ជាំង Fifty Fathoms ត្រូវបានតាំងជាប់នឹងជញ្ចាំងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ។

កក់ការណាត់ជួប

ចូលទៅក្នុងពិភពនៃនាឡិកាផ្សេងៗទៀត

ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកពួកយើង